Hakkımızda

Karapınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışan müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip meslek kuruluşlarına Esnaf ve Sanatkarlar Odası denir.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
– Oda işlerini mevzuat dairesinde yürütmek,
– Genel Kurulca verilecek kararları yürütmek,
– Yeni yıl bütçesiyle çalışma programını hazırlamak ve Genel Kurula vermek,
– Uyulması zorunlu mesleki kararlar almak hususunda bağlı bulunduğu birliğe teklifte bulunmak,
– Bölgeler içinde sanatkar ve esnafa ilgili teamülleri tespit etmek, gelenek ve alışkanlıkları onamak ve ilan edilmek üzere birliğe vermek,
– Üyelerinin çalışma konularına giren işlerde girişimlerini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamak bakımından lüzumlu ve yararlı tedbirleri almak ve icap eden tesisleri kurmak,
– Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bağlı bulunduğu birlik kanalıyla verilecek emir ve talimatı yerine getirmek,
– Oda üyeleri için Resmi dairelere gönderilmesi gereken belgeleri düzenlemek ve onamak,
– Oda mensubu olan esnaf ve sanat sahiplerini çalışma konularıyla ilgili durumları hakkında resmi makamların talep edeceği bilgiyi vermek,
– Oda mensuplarının sicillerini tutmak,
– Resmi ve hususi mercilerden istenecek temsilciyi atamak ve görevlendirmek,
– Konfederasyon ve bağlı bulunduğu birlikçe verilecek mevzuata uygun ödevleri yerine getirmek,
– Oda üyeleri ile müşterileri arasında iş münasebetleri dolayısıyla çıkacak anlaşmazlıklara muhatap olmak ve icabında 34 ve 124. maddelerin esasları dairesinde zararın ödenmesine karar vermek ve cezayı icap ettiren hallerde Disiplin Kuruluna göndermek,
– Oda üyelerinin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için, resmi ve özel kuruluşlarda gerekli teşebbüslerde bulunmak,
Mensuplarının genel mesleki menfaatlerini ilgilendiren konularda adil ve idari yargı mercileri önünde Yönetim Kurulu Başkanı marifetiyle temsil etmek,
– Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
– Oda genel sekreteri, memur ve hizmetlilerin atanma, terfii, cezalandırma ve azillerini yapmak,
– Ana sözleşme değişiklikleri hususunu genel kurula teklif etmek,
– Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak,
– Oda üyelerince üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini, standartlara ve sağlık koşullarına uygun şekilde üretilip üretilmediğini ve ücret tarifelerine uyulup uyulmadığını ilgililerin başvurusu üzerine veya her zaman doğrudan doğruya veya uzman kimseler aracılığı ile kontrol etmek, ayrıca mesleki teamüle aykırı davranışları belirlenen üyelere yazılı ihtarda bulunmak, tüketicilerin korunması için gerekli tedbirleri almak,
– Amaçları ile ilgili olarak, sermaye şirketleri, vakıflar, fonlar kurmak, kurulu bulunanlara katılmaktır.